Política de protecció de dades

Informació addicional sobre Protecció de Dades

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, Reglament general de protecció de dades, li comuniquem que el responsable de les activitats de tractament de les seves dades és la BIBLIOTECA NACIONAL D'ESPANYA, O.A.

 
1. Identificació del responsable del fitxer i del Delegat de Protecció de Dades

La BIBLIOTECA NACIONAL D'ESPANYA, amb C.I.F. Q2828005E, adscrita al Ministeri de Cultura i Esport a través de la Secretaria d'Estat de Cultura, informa els seus usuaris de l'existència de diversos fitxers automatitzats de dades personals, el responsable dels quals és la BIBLIOTECA NACIONAL D'ESPANYA, amb domicili al passeig de Recoletos, número 20-22, 28071- Madrid, telèfon +34 91 580 78 00, on es recullen i emmagatzemen les dades personals que l'usuari i client comuniquen a la BIBLIOTECA NACIONAL D'ESPANYA (d'ara endavant, BNE).
Les funcions que el Reglament esmentat atorga al delegat de Protecció de Dades seran exercides per la persona titular de la Subdirecció General-Gerència de la BNE, amb qui els ciutadans també poden contactar a través del correu electrònic dpd@bne.es

 
2. Finalitat del fitxer

La comunicació de dades personals per l'usuari a la BNE a través de la seva pàgina web únicament es pot entendre que es produirà quan aquests voluntàriament utilitzin el servei de formularis de servei oferts per la BNE, per posar-se en contacte amb la BNE, donar-se d'alta per accedir a dades concretes de la Biblioteca d'interès, o als correus electrònics de contacte, ja que en aquests casos el tractament de les dades és inevitable i implícit al sistema de contacte. Per a aquests casos, la Biblioteca informa els seus usuaris que el tractament de les dades es pot realitzar amb les finalitats següents:

 • Gestió d'invitacions a actes públics.
 • Gestió d'usuaris de la BNE, per a la realització de serveis com emissió de carnet, petició anticipada d'obres, sol·licitud de reproducció i autorització d'ús públic de documents, d'acord amb la Carta de serveis de la BNE.
 • Gestió d'adquisició d'obres, inclòs el donatiu.
 • Gestió del registre d'entrada i sortida de documents.
 • Gestió de la seguretat de la BNE mitjançant el control d'accessos a les seves instal·lacions i a través de sistemes de videovigilància.

 
3. Legitimació

La BNE informa que la base legal per al tractament de les seves dades personals és complir els seus objectius i funcions, recollits a l'article 3 de la Llei 1/ 2015, de 24 de març, reguladora de la BNE, així com a l'article 2 del seu Estatut, aprovat pel Reial decret 640/ 2016, de 9 de desembre. El tractament de les seves dades és obligatori per beneficiar-se dels serveis oferts per la BNE.

 
4. Identificació dels destinataris respecte dels quals la BNE tingui prevista la realització de cessions o accés a dades per compte de tercers

La BNE únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que hagi de fer per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi, d'acord amb la legislació vigent en cada matèria, en cada moment i, si escau, igualment, a altres òrgans com jutges, Ministeri Fiscal, tribunals, Tribunal de Comptes o Defensor del Poble i Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
No obstant això, la BNE informa l'usuari que qualsevol tractament de dades personals està subjecte a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta pel Reglament esmentat més amunt. En aquest sentit, la BNE només és responsable i garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que sol·liciti a l'usuari a través dels dominis bne.es i bne.gob.es, i no té cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que puguin efectuar tercers prestadors de serveis de la societat de la informació i que puguin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat.
Per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació s'entendran –sense caràcter limitador– aquelles persones físiques o jurídiques que prestin els serveis següents:

 • Transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pels destinataris del servei.
 • Serveis d'accés a la xarxa esmentada.
 • Serveis d'emmagatzemament o allotjament de dades.
 • Subministrament de continguts o informació.

Així mateix, la BNE no es fa responsable dels tractaments de dades que duguin a terme els tercers que estableixin hiperenllaços amb la BNE ni d'aquells responsables als quals, a través d'hiperenllaços, la BNE remet els seus visitants.

 
5. Drets

La BNE informa l'usuari de la possibilitat d'exercitar els drets següents:

 • Accés a les seves dades personals, així com tota la informació relacionada amb el tractament que s'està fent de les dades.
 • Rectificació de les seves dades personals, així com limitació del seu tractament.
 • Sol·licitud de la seva supressió.
 • Oposició al tractament.
 • Sol·licitud de portabilitat de les seves dades personals.

Davant de qualsevol dels supòsits anteriors la BNE accedirà a la sol·licitud del titular de les dades, i les conservarà únicament per a la possible formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, o, si fos necessari, per motius legals.
Si vol exercitar els seus drets davant del responsable del tractament, o necessita informació sobre la seva tramitació, pot enviar la seva sol·licitud a les dades de contacte recollides a l'apartat 1.